PRIVACYSTATEMENT website De Gezonde Zaak B.V.

PRIVACYSTATEMENT website De Gezonde Zaak B.V.

 

Dit privacystatement is van toepassing op de website: https://www.degezondezaak.nl Dit betreft de website van De Gezonde Zaak B.V..

 

Contactgegevens:

Levie Vorstkade 65
3071 AG Rotterdam
088 – 00 88 600

De Functionaris Gegevensbescherming van De Gezonde Zaak is bereikbaar via: FG@degezondezaak.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken op basis van deze website

De Gezonde Zaak verwerkt persoonsgegevens die door u aan ons zijn verstrekt wanneer u het contact- of verwijsformulier invult.

 

Voor het contactformulier geldt dat wij deze gegevens vragen wij vastleggen om u op een passende wijze te antwoorden en om het contact tot stand te kunnen brengen:

 • Geslacht
 • Uw naam
 • Woonplaats (om te bepalen vanuit welke locatie contact wordt opgenomen)
 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 

Voor het aanmelden van werknemers voor een Kennismakingsgesprek leggen we van u als werkgever gegevens vast. We doen dit om uw verzoek uit te kunnen voeren. De volgende gegevens worden gevraagd en verwerkt:

 • Uw naam
 • Functie
 • Plaats (om te bepalen vanuit welke locatie contact wordt opgenomen)
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Het tijdstip dat we kunnen bellen
 • Gegevens van de werknemer die u aanmeldt
 • Extra opmerkingen hierover
 • NAW-gegevens van u als opdrachtgever
 • NAW-gegevens van de werkgever (indien anders dan opdrachtgever)
 • Gegevens arbodienst

 

Verwijsformulier

In het geval u als arts een verwijzing via onze website verstrekt zal deze, als ook de door u verstrekte (persoons)gegevens van uzelf en de verwezen persoon, vallen onder de wet- en regelgeving van de WGBO. Hierbinnen is het privacyprotocol van het behandelcentrum De Gezonde Zorg van toepassing. Deze kunt u vinden op: www.degezondezorg.nl

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Deze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@degezondezaak.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Gezonde Zaak verwerkt de eerder opgesomde en door u verstrekte persoonsgegevens enkel en alleen om contact met u op te nemen om u meer informatie te geven over onze dienstverlening.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

De Gezonde Zaak neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Gezonde Zaak) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Gezonde Zaak bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens:

 • De gegevens die u verstrekt hebt op deze website in het contactformulier, bewaren we zo lang het nodig is om het contact tot stand te brengen. Zodra het contact heeft plaatsgevonden en er geen vervolgactie plaatsvindt, worden uw gegevens verwijderd.
 • Wanneer op basis van dit contact over wordt gegaan tot een behandeling of verwijzing, zullen de gegevens onderdeel worden van het medisch dossier en zodoende vallen onder de wet- en regelgeving van de WGBO.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

De door u verstrekte gegevens worden niet gedeeld met anderen dan de medewerker(s) van De Gezonde Zaak die uw verzoek om contact afhandelen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Gezonde Zaak gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies opslaat. Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Voor meer informatie verwijzen we naar onze cookie-warning.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij vastleggen in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Gezonde Zaak en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Stuur in geval van alle voorkomende verzoeken een mail naar: info@degezondezaak.nl.

 

We willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Gezonde Zaak neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@degezondezaak.nl

Voor de cliënt

Voor de cliënt

Contact met
De Gezonde Zaak

Met een verwijzing via deze knop komen uw vertrouwelijke gegevens veilig, via een geheel versleuteld kanaal, bij onze medewerkers terecht.

Voor de werkgever

Voor de werkgever

Specialistische begeleiding

Specialistische behandeling

 

Aanmelden van
werknemers

 

Met een verwijzing via deze knop komen uw vertrouwelijke gegevens veilig, via een geheel versleuteld kanaal, bij onze medewerkers terecht.

Voor de verwijzer

Voor de verwijzer

Specialistische behandeling

Specialistische begeleiding

 

 

Verwijzen van werknemer
naar De Gezonde Zaak

Met een verwijzing via deze knop komen uw vertrouwelijke gegevens veilig, via een geheel versleuteld kanaal, bij onze medewerkers terecht.